Gemeente gaat geluidshinder tunnelbak Bovensteweg aanpakken

Foto: Google Streetview

Oosterhouters die vlak bij de tunnelbak in de Bovensteweg ter hoogte van de Burgemeester Elkhuizenlaan wonen, ervaren in toenemende mate geluidsoverlast. Geluidsoverlast die komt door verkeer dat over de voegen in het betonnen wegdek rijdt. Hoewel de geluidsoverlast volgens de gemeente niet helemaal kan worden weggenomen, worden de voegen komende zomer wel aangepast zodat ze naar verwachting minder overlast zullen veroorzaken.

Piekbelasting onaanvaardbaar hoog

De tunnelbak Bovensteweg is voorzien van veel voegovergangen in het betonnen wegdek. Vele bewoners nabij de weg ervaren in toenemende mate geluidoverlast als gevolg van het wegverkeer. Het is volgens de gemeente lastig om het probleem vast te stellen omdat er geen concrete eisen zijn voor geluidsoverlast als gevolg van de voegen. Er bestaan wel normen voor wegen maar deze gelden bij aanleg en renovatie. In opdracht van de gemeente zijn in oktober 2017 geluidmetingen uitgevoerd naar de piekbelasting van de voegovergangen. Daaruit blijkt dat de piekbelasting, mede gelet op het aantal voegen, onaanvaardbaar hoog is. De resultaten zijn aanleiding geweest om te onderzoeken hoe de piekbelasting kan worden verminderd.

Civieltechnisch onderzoek

Adviesbureau Royal HaskoningDHV heeft onderzoek gedaan naar verschillende maatregelen om door aanpassing van de constructie de geluidsoverlast te minderen. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met RWS (Rijkswaterstaat), Provincie Noord-Brabant en andere experts. Daaruit is gebleken dat er geen kant-en-klare maatregel is maar dat elke voeg en tunnelbak een eigen maatregel behoeft. Enkele oplossingsmogelijkheden zijn verder uitgewerkt en daar is een voorkeursmaatregel uitgekomen. Er is echter geen enkele maatregel die garandeert dat de geluidsoverlast ook op de lange termijn aanvaardbaar blijft.

Hoe verder?

  1. Om beter inzicht te krijgen wat mogelijk de oorzaak is van de problemen zijn er in de zomer extra onderzoeken uitgevoerd. Tijdens de onderhoudswerkzaamheden aan de Bovensteweg, die in augustus 2018 zijn uitgevoerd, heeft de firma Wagemakers boringen gemaakt. 
  2. In augustus deze zomer is een lekkende voeg gerepareerd en zijn delen van de verharding opgeknapt. Komend jaar wordt bekeken of de gerepareerde voeg ook werkelijk niet meer lekt.
  3. Later dit jaar zullen er nog extra metingen uitgevoerd worden om vast te stellen hoeveel “beweging” aanwezig is in de betonplaten. Al deze onderzoeken zullen als input dienen om te bepalen wat de beste en meest duurzame maatregel is.
  4. 4. De gemeente wil ervaringen en kennis die aannemers hebben gebruiken. Er wordt dan ook gezocht naar een goede contractvorm waar een aannemer ook de mogelijkheid geboden wordt om zijn kennis en kunde in te zetten.

Er wordt nog bekeken wanneer de werkzaamheden uitgevoerd worden. De planning is dat de uitvoering in de zomervakantie van 2019 plaats vind. Gelijktijdige uitvoering met de werkzaamheden van de provincie, N629 fase 1 is een optie, maar de exacte uitvoeringsplanning hiervan is nog niet bekend.

Belangengroep

Er is een belangengroep geformeerd die de belangen van de diverse buurten behartigt. De belangengroep zal optreden als gesprekspartner van de gemeente. Gedurende de (voorbereidende) werkzaamheden word de belangengroep ingelicht over de voortgang, betrokken bij het maken van keuzes en op de hoogte gesteld van de daarbij horende consequenties.

 

Reacties

article
37478
Oosterhouters die vlak bij de tunnelbak in de Bovensteweg ter hoogte van de Burgemeester Elkhuizenlaan wonen,
https://oosterhout.nieuws.nl/nieuws/20181106/gemeente-gaat-geluidshinder-tunnelbak-bovensteweg-aanpakken/
2018-11-06T06:31:17+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/257/2018/11/06063101/Bovensteweg-NW.jpg
Nieuws