Vacatures

Gezocht: coördinator Inloophuis Poppy’s

Foto: Inloophuis Poppy's

Door het vertrek van de huidige coördinator zoekt Poppy’s per 1 januari 2019 een coördinator voor 16 uur per week. Het formele werkurenschema wordt nog verder afgestemd, maar zal meerdere dagdelen per week beslaan, verspreid over de kalenderweek. Ook bestaat de mogelijkheid om in de avonduren enkele diensten te verrichten. E.e.a. wordt in goed onderling overleg flexibel ingezet. De coördinator draagt zorg voor het coachen, motiveren, ontwikkelen en aansturen van vrijwilligers en het waarborgen van de sfeer en het imago van het inloophuis.

Inloophuis Poppy’s

Inloophuis Poppy’s is een ontmoetingsplek voor mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten. Het Inloophuis, welke in 2016 haar deuren heeft geopend op de huidige locatie en een regionale functie heeft (Amerstreek, Dongestreek, Oosterhout, Rijen), heeft als doelstelling de kwaliteit van leven van mensen met kanker en hun naasten te verbeteren. Daartoe biedt het Inloophuis activiteiten, o.a. op het gebied van ontspanning, beweging, creativiteit, voorlichting, health & beauty en persoonlijke ontwikkeling. Deze activiteiten hebben tot doel een bijdrage te leveren aan het sociaal, lichamelijk en geestelijk welbevinden. Het vrijblijvende contact met andere gasten vormt hierin de rode draad. Het Inloophuis streeft ernaar vraag- en doelgroepgericht te werken en een laagdrempelig “warm-thuis-gevoel” te bieden voor allen die zich tot de doelgroep voelen behoren. De kernwaarden “ (oprechte) Aandacht”, “ (onderling) Vertrouwen” en “(wederzijds) Respect” worden in alle gedragingen in ons huis nagestreefd en geëerbiedigd. Inmiddels bouwt 1 professionele kracht (de coördinator) samen met bijna 80 zeer gemotiveerde vrijwilligers verder aan ons inloophuis.

Competenties

  • Coachen en (doen) trainen van vrijwilligers
  • Stimuleert en motiveert vrijwilligers om eigen kwaliteiten in te zetten en te ontwikkelen binnen de doelstelling van het Inloophuis. (Het houden van
  • intake- en functioneringsgesprekken en het verzorgen van intervisie en deskundigheidsbevordering. Het doen verzorgen van de maandelijkse vrijwilligersnieuwsbrief).
  • Zelfstandige werkhouding en affiniteit met het domein
  • Heeft binnen de verantwoordelijkheid van de rol als coördinator een zelfstandige werkhouding. Kan situaties op waarde inschatten, beslissingen nemen en adequaat probleemoplossend handelen. Onderneemt adequate initiatieven om de ontwikkeling van Poppy’s en haar vrijwilligers op een positieve wijze te stimuleren. Heeft aantoonbare relevante ervaring en affiniteit met het domein en ervaring in “werken met vrijwilligers”.
  • Samenwerken en coachend leidinggeven
    Is in staat op enthousiaste en transparante wijze samen te werken met bestuur, werkgroep-leden en vrijwilligers. Beseft de mogelijke dynamiek tussen “professional” en vrijwilliger en bouwt effectief aan het totale team dat voor onze gasten haar diensten verleent. Is in staat om snel en adequaat te schakelen tussen de diverse niveaus en geledingen binnen het werkveld. Werken aan een klimaat van “continu-verbeteren”. De (latente) behoefte van onze gasten staat hierbij centraal.
  • Representeren van het Inloophuis
  • Kan de visie van het Inloophuis op een enthousiasmerende wijze uitdragen.

Specifieke taken

Het inloophuis bevindt zich na de pioniersfase inmiddels in een volgende fase, waarbij consolidatie samen met het uitbouwen van hetgeen reeds is bereikt van groot belang is. Het is de verwachting dat in de loop van 2019 er ook een andere locatie zal worden betrokken.

Activiteitenaanbod

In nauwe afstemming en samenwerking met de activiteitencommissie zorgdragen voor een kwalitatief en gevarieerd activiteitenaanbod afgestemd op de kernthema’s en (potentiële) gasten behorende bij de doelgroep.
Het aangaan en onderhouden van contacten met collega-inloophuizen en de overkoepelende brancheorganisatie IPSO, waarborgen kwaliteit, evalueren en het voorbereiden van interne en externe berichtgeving aangaande de interne organisatie van het Inloophuis. Input hierover geven aan de PR, sponsor- en benefietcommissie zodat zij dit verder in hun communicatiekanalen kunnen verwerken.

Kleinschalig lotgenotencontact i.s.m. patiëntenverenigingen

Het organiseren en monitoren van kleinschalig lotgenotenbijeenkomsten.
De samenwerking met patiëntenverenigingen onderhouden en uitbouwen.

Financieel beheer

Het op een verantwoorde wijze financieel beheer uitvoeren conform de door het stichtingsbestuur goedgekeurde begroting. Hierover periodiek verantwoording afleggen in nauwe samenwerking met de penningmeester van de stichting. Jaarlijks input geven om de nieuwe concept begroting mede op te stellen.

Beleidsinput

Het geven van input aan het stichtingsbestuur van het te ontwikkelen concept beleidsplan en het vertalen in acties van het vastgestelde beleid. Het toezien dat e.e.a. conform de beleidsintenties wordt uitgevoerd en uitgedragen.

Procedure

Het insturen van een sollicitatie- c.q. motivatiebrief met c.v. kan tot 19 oktober 2018 waarna in week 44/45 van 2018 de 1e ronde van sollicitatiegesprekken plaats zullen vinden. Het ondergaan van een psychologische test c.q. competentietest kan tot de procedure behoren. Inschaling volgens de CAO Gehandicaptenzorg. Gelieve jouw motivatiebrief en c.v. per email te richten aan het bestuur van de stichting Inloophuis Poppy’s t.a.v. de heer R. van Ommeren, voorzitter stichtingsbestuur Inloophuis Poppy’s. ([email protected])

article
37020
Door het vertrek van de huidige coördinator zoekt Poppy’s per 1 januari 2019 een coördinator
https://oosterhout.nieuws.nl/vacatures/vacature-coordinator-inloophuis-poppys/
2018-10-23T06:09:31+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/257/2018/10/22061832/Poppys-inloophuis-NW.jpg