College B&W akkoord met Energiepark A59: “15 hectare zonneweide extra in ruil voor een windmolen”

Foto: gemeente Oosterhout

Het college van B&W heeft akkoord gegeven op de principeverzoeken van Shell en Eneco voor de bouw van een Energiepark langs de snelweg A59. Het college heeft aan initiatiefnemer Shell per brief laten weten dat de gestart kan worden met de procedure voor de omgevingsvergunning voor het zonnepark. Aan Eneco heeft het college schriftelijk gevraagd het initiatief aan te passen van 3 naar 2 windmolens.

Zorgen en bezwaren bewoners

Wethouder Marcel Willemsen verklaart: “De windmolen die in het plan het dichtst bij de wijk Dommelbergen kwam vervalt daarmee. In ruil voor die 3e windmolen komt er 15 hectare extra zonneweide op een nog te bepalen locatie. Met het laten vervallen van deze 3e windmolen doet het college recht aan de belangrijkste zorgen en bezwaren die leefden bij de omgeving, zoals zicht- en geluidshinder.” Conform de gemeentelijke procedures hebben de twee principeverzoeken van Shell en Eneco ter inspraak gelegen in de periode februari tot en met april van dit jaar. In totaal zijn hier 495 inspraakreacties op binnengekomen. Inhoudelijk betroffen de inspraakreacties voornamelijk bezwaren tegen de windmolens en specifiek de windmolen het dichtst bij de wijk Dommelbergen.

Géén derde windmolen

Op 15 juni heeft het college het inspraakverslag vastgesteld als antwoord op de inspraakreacties. Op 27 juni was er een veldexcursie. Ongeveer 100 geïnteresseerden uit de omgeving van de Oranjepolder zijn die dag met de wethouder en zijn ambtenaren in gesprek gegaan over de plannen voor het Energiepark A59. Uit de gesprekken werd nogmaals duidelijk dat de omgeving niet tegen duurzame energie opwekking is en dat het initiatief voor de zonneweide weinig weerstand kent. Het initiatief voor de windmolens kende wel veel weerstand. Vooral de windmolen die het dichtst bij de wijk Dommelbergen zou komen, was voor een ruime meerderheid van de deelnemers niet acceptabel. De inwoners gaven aan in plaats van deze windmolen liever een extra zonneweide te zien. De 2 windmolens langs de snelweg A59 waren wel acceptabel voor de meeste deelnemers aan de veldexcursie. Op basis van de inspraakreacties en de veldexcursie heeft het college op 30 juni 2020 besloten Eneco te vragen het aantal windmolens terug te brengen tot 2. Waarbij de windmolen dichtst bij de wijk Dommelbergen komt te vervallen.

Vervolgprocedure

Op zaterdag 12 september aanstaande organiseren Shell en Eneco nog een fysieke bijeenkomst voor inwoners en belangstellenden in de Oranjepolder als onderdeel van de omgevingsdialoog. Daarna zullen zij de voorbereidingen voor de omgevingsvergunningaanvraag afronden. De officiële aanvraag van de omgevingsvergunning verwachten zij in de tweede helft van september te doen. De komst van Energiepark A59 is essentieel voor het realiseren van de doelstellingen van de gemeente Oosterhout uit de ambitienota Energietransitie 2030 en de Routekaart Energietransitie 2019-2022 op weg naar een duurzame leefbare toekomst voor Oosterhout. Kijk voor meer informatie op de onderstaande link.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen