Gemeente Oosterhout: “Extra geld om effecten coronacrisis op te vangen”

Foto: Oosterhout Nieuws

De gemeente Oosterhout heeft in 2019 een bedrag van € 3,4 miljoen overgehouden. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om bijna € 2,3 miljoen daarvan in 2020 te gebruiken om de effecten van de coronacrisis te bestrijden. Dit positieve resultaat op de jaarrekening van 2019 komt voornamelijk omdat Oosterhout eenmalig meer geld van het Rijk heeft gekregen dan verwacht voor de uitvoering van een aantal taken.

Hard nodig

Wethouder Marcel Willemsen (Financiën): “Een meevaller komt altijd goed uit, maar in dit geval gaan we die € 2,3 miljoen nog heel hard nodig hebben. De financiële gevolgen van de coronacrisis op sociaal, maatschappelijk en economisch vlak zullen niet mals zijn. We zullen het komende jaar meer werkloosheid, armoede en noodlijdende bedrijven te zien krijgen. Verschillende instellingen die bijvoorbeeld minima en bedrijven ondersteunen hebben al aangegeven dat er veel meer geld nodig is.” Naast een reserve opbouwen voor de gevolgen van de coronacrisis, stelt het college de gemeenteraad voor om € 1,2 miljoen aan budget over te hevelen naar 2020 om een aantal in 2019 geplande activiteiten alsnog te kunnen uitvoeren.

Jaarstukken

De gemeente maakt elk jaar een jaarrekening om te laten zien wat zij heeft bereikt, hoe ze dat heeft gedaan en wat dat heeft gekost. Totaal wordt ruim € 167,5 miljoen aan uitgaven verantwoord. In de jaarstukken ligt normaal de focus op de voortgang op de uitdagingen en doelstellingen vanuit het bestuursakkoord. En hoewel de jaarstukken terugkijken naar 2019, waarin de coronacrisis voor ons nog geen rol speelde, plaatst deze crisis toch ook de jaarstukken 2019 in een bijzonder daglicht.

Tekorten sociaal domein

De afgelopen jaren stond de jaarrekening vaak in het teken van de grote tekorten binnen het sociaal domein. Het Rijk heeft in 2015 een aantal taken overgeheveld naar gemeenten, maar tegelijk het geld dat daarvoor eigenlijk nodig is, flink gekort. Hierdoor hebben vrijwel alle gemeenten in Nederland last van oplopende tekorten binnen het sociaal domein. In 2018 was het tekort op het sociaal domein in Oosterhout nog bijna € 6,3 miljoen. In 2019 is dit tekort teruggedrongen tot bijna € 1,1 miljoen. Dit tekort is enerzijds
kleiner geworden doordat de gemeente Oosterhout binnen de eigen begroting extra financiële middelen heeft vrijgemaakt om deze voorzieningen in stand te kunnen houden. Anderzijds hebben speciale taskforces gewerkt aan het terugdringen van de
kosten. Voor de komende jaren ziet de gemeente de druk op het sociaal domein echter oplopen vanwege demografische ontwikkelingen; mensen worden ouder en moeten langer zelfstandig blijven wonen. Hierdoor neemt de vraag naar voorzieningen toe. De gemeente blijft daarom actief richting Den Haag lobbyen om structureel meer geld te krijgen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden