Is er nog hoop voor de ORTS of gaat de zender op zwart?

sep 19 2018, 6:56 Nieuws
orts
Een jaar geleden stemde de gemeenteraad in met het voorstel om een bedrag van 35.000 euro ter beschikking te stellen van de lokale omroep ORTS. De gemeente deed dit om te voorkomen dat Oosterhout een lokale, publieke omroep verliest als 'waakhond van de democratie'. Inmiddels is duidelijk geworden dat de ORTS structureel meer geld nodig en er op korte termijn een structurele oplossing komen, anders dreigt de zender per 1 november 'op zwart' te gaan.

Beleidsplan 'ORTS onderweg'

In het beleidsplan 'ORTS onderweg' heeft het bestuur van de lokale omroep begin dit jaar aan het College van B&W voorgerekend wat de kosten zijn voor exploitatie van een lokale omroep die voldoet aan de voorwaarden van de mediawet én waarbinnen ruimte is voor ontwikkeling op gebied van programmacontent, kwaliteit, actualiteit en deskundigheid. Met het vaststellen van deze ambitie heeft het bestuur zich ook tot de gemeente Oosterhout gewend met het verzoek tot structurele gemeentelijke ondersteuning. Dit verzoek is aanleiding geweest tot gesprekken met de verantwoordelijke wethouder en ambtelijke ondersteuning. Op verzoek van de wethouder heeft het bestuur van de ORTS een drietal scenario’s uitgewerkt waarin geschetst is welke activiteit de ORTS voor welk bedrag kan uitvoeren. Het bestuur heeft hierbij direct aangegeven welke scenario’s wel en niet acceptabel zijn voor een gezonde exploitatie.

Verantwoorde exploitatie

Op basis van de eerder genoemde scenario’s heeft de wethouder een voorstel tot raadsnota geformuleerd dat naar mening van het bestuur een gezonde exploitatie niet mogelijk maakt. Het ORTS-bestuur heeft de wethouder laten weten dat dit voorstel onvoldoende is voor een toekomstbestendige exploitatie en dit betekent dat het bestuur zich dan genoodzaakt ziet exploitatie van de ORTS te beëindigen. Op woensdag 5 september heeft er een gesprek plaatsgevonden waarin de ORTS heeft benadrukt dat zonder substantiële structurele gemeentelijke steun een verantwoorde exploitatie onmogelijk is. Het bestuur heeft in dit gesprek ook aangegeven dat zonder gemeentelijke steun per 1 november de zender op zwart zal gaan omdat er dan geen geld meer is voor uitzendingen.

Samenwerking andere media

De ORTS heeft inmiddels diverse partijen, waaronder Oosterhout Nieuws, gevraagd om te onderzoeken of er een wederzijdse wens bestaat tot samenwerking. "Door een intensieve samenwerking kan de Oosterhoutse nieuwsvoorziening worden versterkt", aldus Peter de Hoogh, secretaris van het ORTS bestuur. "Dit zou eenvoudig kunnen door gebruik te maken van elkaars mediakanalen." De ORTS laat weten dat de achterliggende wens, namelijk meer journalistieke informatie, het belangrijkste doel is binnen een eventuele samenwerking met andere partijen in Oosterhout. Mocht de zender op 1 november uit de lucht worden gehaald dan zijn er ook diverse scenario's mogelijk. Een daarvan is het oprichten van een nieuwe stichting die camera’s en dergelijke in beheer zal gaan houden en van waaruit apparatuur door diverse media kan worden ingehuurd. Maar ook het oprichten van de streekomroep in samenwerking met diverse andere lokale omroepen behoort tot een van de te onderzoeken scenario’s om de ORTS te laten overleven.

Schriftelijke vragen

Fractievoorzitter Willem-Jan van der Zanden van GroenLinks Oosterhout geeft aan dat er binnen de gemeenteraad nooit een fundamentele discussie heeft plaatsgevonden over de rol van een lokale omroep in de gemeente Oosterhout. GroenLinks is van mening dat een lokale omroep voor Oosterhout noodzakelijk is en heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld over de huidige stand van zaken. Hij wil onder andere weten of er een voorstel van het College komt voor extra structurele subsidie en zo ja, wanneer. Mogelijk komt de behandeling van dit onderwerp op de raadsvergadering van oktober, zeker gezien de haast die erbij geboden is om de zender in de lucht te houden.