Belangengroep roept gemeenteraad op vanavond niet te stemmen over Energiepark A59

Foto: Actiegroep Oranjepolder (via Facebook)

Belangengroep Oranjepolder roept via een brief aan de gemeenteraad op om vanavond niet te stemmen over Energiepark A59.

Windpark A59

Belangengroep Oranjepolder heeft schriftelijk het verzoek ingediend om tijdens de raadsvergadering van 30 maart de voorlopige verklaring van geen bedenkingen voor het Windpark A59, nota ZN268979, niet in stemming te brengen. Daarnaast roept de belangengroep alle raadsleden op dat wanneer ondanks dit verzoek toch worden gestemd om niet in te stemmen met de voorlopige verklaring van geen bedenkingen voor het Windpark A59.

Twee initiatiefnemers

Belangengroep Oranjepolder: “Op 18 februari 2020 heeft het college van B&W besloten om de principeverzoeken voor het zonnepark en windpark nabij de Rijksweg A59 vrij te geven voor inspraak onder de noemer ‘Energiepark A59’. In het eindverslag van de inspraakprocedure en in de plannen rondom het Energiepark A59 wordt herhaaldelijk gesproken over twee initiatiefnemers voor Energiepark A59, zijnde Shell voor het zonnepark en Eneco voor het windpark.”

Shell stopt deelname

Op 3 maart werd duidelijk dat Shell stopt met de deelname aan ontwikkeling Energiepark A59. Belangengroep Oranjepolder: “Door het stoppen van Shell wordt een nieuwe uitgangssituatie gecreëerd. Tot op heden is het niet duidelijk c.q. bekend bij de Belangengroep Oosterhout wat de huidige status is met betrekking tot het zonnepark en de effecten op het totale Energiepark A59.” Volgens de belangengroep is de nieuwe situatie onduidelijk en kan hierdoor niet meer worden voldaan aan de inspraakprocedure.

Tijdspad

Oorspronkelijk zou de gemeenteraad op 2 maart een besluit over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb). Dit besluit werd uitgesteld tot vandaag doordat Shell stopt als een van de initiatiefnemers van het Energiepark. Als de gemeenteraad vanavond instemt met de vvgb legt de gemeente de aanvraag omgevingsvergunning en ruimtelijke onderbouwing ter inzage. Wanneer de raad heeft ingestemd met de concept vvgb en het college de ontwerpbeschikking heeft goedgekeurd, wordt de vergunning ter inzage gelegd, Na verwerking van de zienswijzen wordt de raad nogmaals gevraagd of zij akkoord gaat met de vvgb en pas daarna komt er een definitief besluit over de vergunning door het college.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen