Gemeenteraad neemt definitief besluit over bouw Zonnepark A59

Foto: energieparka59.nl

Het College van B&W legt de zienswijzennota voor aan gemeenteraad voor een definitief besluit over de bouw van Zonnepark A59.

Zonnepark A59

Eneco heeft een vergunning aangevraagd voor de bouw van een zonnepark van 37 hectare langs de A59. In totaal zijn er 40 zienswijzen ingediend bij de gemeente. In de ingediende zienswijzen kwamen een aantal onderwerpen vaker terug, zoals de wens van behoud van natuur en recreatie in de Oranjepolder, de voorkeur voor andere alternatieven voor duurzame energie zoals zon op daken, het meervoudig benutten van de ruimte en het voldoen aan de aanvullende wensen van de gemeenteraad over participatie. Het college heeft de zienswijzen beoordeeld en van reactie voorzien. De zienswijzen leiden niet tot aanpassing van het projectplan of de vergunningaanvraag. Wel worden naar aanleiding van de zienswijzen de vergunningsvoorwaarden op twee punten verduidelijkt en aangevuld.

Definitief besluit op 21 juni

De zienswijzennota en het voorstel voor de definitieve verklaring van geen bedenkingen (vvgb) worden nu voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit 21 juni of voor de bouw van het zonnepark tijdelijk mag worden afgeweken van bestemmingsplan. Het is aan de gemeenteraad om een zorgvuldige belangenafweging te maken tussen wat is ingebracht in de zienswijzen, de aanvraag met onderbouwing van Eneco en het eigen beleid van de gemeente.

Klimaatneutraal

Op 1 juni zal nog een informatiesessie voor de gemeenteraad worden gehouden. De gemeente Oosterhout wil samen met haar inwoners en ondernemers een start maken met de energietransitie. Het Energiepark langs de A59 kan bijdragen aan een continue duurzame lokale stroomvoorziening, naast zon op bedrijfsdaken en woningen. De ambitie is om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% terug te brengen. In 2050 moet de gemeente energieneutraal zijn.

Dossier: Energiepark A59
Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen